Dotyková pokladňa elio POS 140+XP-Q800 cena 549 e

E-shop